Mentions légales

Conditions générales de vente

Ondernemingsnummer 

Handelsregister Gent 105503
BTW-nummer: BE 0406.921.037

1. Algemeen 

1.1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hiernavolgende voorwaarden. 

1.2. Behoudens uitdrukkelijk en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant – hierna genoemd klant - en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. 

1.3. Garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen, uitgaande van de invoerder of de fabrikant, kunnen slechts deel uitmaken van deze overeenkomst, voor zover zij de rechten van de NV Ubbink, die uit de wet en deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. 

1.4. De overeenkomst wordt als een aanneming aanzien wanneer de NV Ubbink tevens dient in te staan voor de plaatsing van de geleverde materialen. In de andere gevallen betreft het een verkoopovereenkomst. Naargelang de aard van de overeenkomst wordt er hierna gesproken over de oplevering (aanneming) of de aanvaarding (verkoop). 

2. Studies, offertes en overeenkomsten

2.1. De offertes van de NV Ubbink zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. 

2.2. Bij bestelling van maatwerk, wordt de klant geacht bij de bevestiging van de offerte uitdrukkelijk akkoord te gaan met de afmetingen zoals weergegeven. Iedere afwijking na deze datum zal een meerprijs met zich meebrengen. 

2.3. Prijsverhogingen, gesteund op prijsstijging van de materialen of op een imperatieve loonsverhoging, buitenlandse valuta, wettelijke heffingen, invoer- of uitvoertaksen of andere rechten en belastingen, kunnen op de offertes of aanbiedingen van de NV Ubbink worden toegepast zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de klant. De klant verkrijgt hierdoor niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen. De klant heeft evenmin het recht de hierdoor mogelijks voor hem ontstane schade op de NV Ubbink te verhalen. 

2.4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht op vraag van de klant meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal daartoe pas worden overgegaan op basis van een aanvullende en door de klant goedgekeurde offerte. 

2.5. Tekeningen, schetsen, rekennota’s, afbeeldingen, modellen of enig ander document, elektronisch of op papier, dat door de NV Ubbink in bruikleen werd gegeven, blijft diens eigendom en dient haar uiterlijk 15 dagen na bevestiging van de bestelling te worden terugbezorgd. 

3. Termijnen

3.1. Behoudens toepassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, zijn alle leveringstermijnen of aannemingstermijnen opgegeven bij benadering en zonder enige verbintenis van de NV Ubbink. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet-naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en kan de klant ook niet van zijn verbintenis bevrijden. 

3.2. Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d. Gedurende deze laatste wordt de termijn geschorst. De termijnen worden tevens geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de NV Ubbink om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Iedere bewijslast dat een vertraging aan een fout van de NV Ubbink zou te wijten zijn, is ten laste van de klant. 

3.3. Wanneer de termijnen worden opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De NV Ubbink bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 

4. Leveringen en uitvoering van de werken

4.1. De klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en o.m. over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken. Wanneer de werken, zelfs wat de vervaardiging van geprefabriceerde elementen betreft, worden aangevat zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, is ieder risico daaruit voortspruitend ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe alle stappen te ondernemen om de nodige vergunningen te bekomen en in regel te zijn met de bestaande wetgeving. 

4.2. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op de werf, zoals opgegeven door de klant. De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens of ander rollend materiaal en vrij zijn van constructies of hindernissen. 

4.3. De levering van goederen gebeurt op risico van de klant. Elk risico op verlies of beschadiging, door om het even welke oorzaak, valt ten laste van de klant. 

4.4. Alle geleverde materialen en uitgevoerde werken zijn de volledige en onvervreemdbare eigendom van de NV Ubbink tot aan de integrale betaling van alle vorderingen, hierin begrepen andere openstaande vorderingen. Hierin zijn eveneens schadevergoeding en intresten begrepen . 

5. Aanvaarding, oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

5.1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de NV Ubbink, de levering of de uitvoering geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering ingeval van aanneming. 

5.2. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. 

5.3. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de NV Ubbink, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. 

5.4. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten worden medegedeeld op straffe van verval onmiddellijk nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze dienden gekend te zijn. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt uit hoofde van verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de aanvaarding of oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. 

5.5. Terugzending van goederen wordt enkel aanvaard na schriftelijke overeenkomst, kosten en risico lastens de koper. Creditering vindt plaats onder aftrek van 25% vergoeding voor retourbehandeling. 

6. Ontbinding

6.1. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, heeft de NV Ubbink het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen, bij éénvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan de NV Ubbink, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken, een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 100 % van de werkelijke handelswaarde wat de bestelde maatwerk-goederen betreft en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de NV Ubbink, zal de klant gerechtigd zijn op de gemeenrechtelijke schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft. 

6.2. In geval de klant de aannemingsovereenkomst beëindigt overeenkomstig art. 1794 BW zal de schadevergoeding wegens de nog niet uitgevoerde werken forfaitair begroot worden op 100 % van de werkelijke handelswaarde van de bestelde maatwerk-goederen en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken of andere schade. 

7. Facturen en betalingen

7.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van de NV Ubbink contant betaalbaar op de zetel van de NV Ubbink. 

7.2. Al de facturen van de NV Ubbink worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekende brief worden betwist. 

7.3. De NV Ubbink kan nooit verplicht worden gedeeltelijke betalingen te aanvaarden. Iedere betaling wordt eerst aangerekend op de reeds vervallen intrest. 

7.4. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 procent. Naast en boven deze conventionele verwijlintrest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10 % per openstaande factuur, met een minimum van 125,00 EUR per factuur. Dit ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals innings- en administratiekosten, kosten kaskrediet, bijdrageopslagen R.S.Z. enz... 

8. Rechtskeuze en bevoegdheid 

8.1. Op al de contracten, leveringen en werken van de NV Ubbink is enkel het Belgische recht van toepassing. 

8.2. Alle betwistingen vallen, behoudens toepassing van de hogervermelde wet op de handelspraktijken, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Gent