Zásady ochrany osobních údajů

Ubbink B.V - Verhuellweg 9 - 6984AA Doesburg, Nizozemsko (dále jen označované jako „my“, nebo „nás“  nebo „naše“) si cení srozumitelnosti toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás o tom informuje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, mimo jiné na zákazníky, návštěvníky našich webových stránek, příjemce zpravodajů. S výjimkou osob pracujících v naší společnosti.


K čemu se používají mé osobní údaje?

Můžeme vás požádat o sdílení vašich osobních údajů pro následující účely:

 • K plnění smlouvy, jako je například dodávka produktů a služeb. Pokud si vyžádáte cenovou nabídku, nebo s námi uzavřete smlouvu, budeme po vás v každém případě požadovat vaše kontaktní údaje. Pro plnění smlouvy mohou být nezbytné i další osobní údaje a to v závislosti na povaze smlouvy. Dále mohou být tyto údaje použity pro fakturaci dodaných produktů nebo poskytovaných služeb.
 • K udržování kontaktu se zákazníky (správa zákazníků). Vaše kontaktní údaje jsou uchovávány v našem zákaznickém systému a mohou být použity pro zasílání newsletterů, aktualizací, pozvánek na akce, semináře a pro zasílání informací, které jste si od nás vyžádali.
 • K odpovědím na vaše dotazy, nebo k řešení stížností týkajícících se produktů a služeb, nebo k poskytování informací o jejich stavu.
 • Ke zlepšení našich informací o našich produktech a službách a k provádění cílených marketingových kampaní. Chceme vám poskytovat informace, které jsou pro vás relevantní. Za tímto účelem kombinujeme a analyzujeme osobní údaje, které máme k dispozici. Na základně toho určujeme, které informace a kanály jsou relevantní a které okamžiky jsou nejvhodnější pro poskytnutí informací nebo kontaktování vás. Pro marketingové kampaně nezpracováváme žádnou zvláštní kategorii osobních údajů. Pokud o vás vytváříme osobní, individuální zákaznický profil, požádáme vás předem o souhlas. Pokud si to budete přát, můžete tento souhlas kdykoli později odvolat.
 • Ke zlepšení a zabezpečení našich webových stránek a IT systémů.
 • K vytváření uživatelských statistik. Shromažďujeme na našich webových stránkách uživatelské statistiky a to například pro mapování počtu návštěvníků, délky návštěvy, které části webových stránek jsou zobrazovány, a na které části se kliká. Jedná se o obecné informace, které neobsahují informace o jednotlivcích. Takto získané informace jsou námi používány ke zlepšení našich webových stránek.
 • Ke kontrole přístupu a k zabezpečení společnosti. Pokud navštívíte naše obchodní prostory, zapíšeme si vaše jméno. Bezpečnostní kamera pořizuje snímky jak venku, tak uvnitř našich obchodních prostor. Je nezbytné vědět, kdo je uvnitř naší budovy. To nejen pro případ nouze, ale také pro to, aby do budovy neměly přístup neoprávněné osoby.
 • Při použití naší sítě wifi. Pokud navštívíte naše obchodní prostory, můžete použít naši síť wifi. Když se přihlásíte do naší sítě wifi, automaticky shromažďujeme data připojení, například identifikační číslo zařízení (MAC adresa). Tyto informace jsou obecně smazány po jednom roce a jsou výhradně používány proti zneužití. V případě, že existují nelegální činnosti vycházející z naší sítě wifi, můžeme zařízení zabránit přístup do naší sítě.
 • K plnění zákonných povinností, které nám jsou ukládány. Obecně zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely, o kterých jste byli informováni. Pokud vaše údaje použijeme pro jiné (úzce související) účely, budou zabudována další opatření na ochranu údajů, pokud to vyžaduje zákon.

Na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

 • K uzavření nebo k plnění smlouvy s vámi. 
 • Protože jsme ze zákona povinni tak učinit.
 • S vaším souhlasem
 • Nebo proto, že my (nebo třetí strana) na to máme legitimní zájem.

Pokud jsme vás požádali o váš souhlas se zpracováním vašich osobních dat a vy jste nám tento souhlas dali, máte vždy právo jej změnit. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě legitimního zájmu, nesmíme nepřiměřeně porušovat vaše soukromí.
Vaše kontaktní údaje používáme například k zasílání zpravodajů a informačních materiálů a k pozvání na propagační aktivity a události. V průběhu těchto marketingových aktivit od vás nezpracováváme žádné speciální osobní údaje. 
Pokud chceme vytvořit osobní, individuální profil zákazníka, požádáme vás nejprve o váš souhlas.


Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám sami poskytli: osobní údaje, které jsou shromažďovány během vaší návštěvy na našich webových stránkách nebo návštěvy našich obchodních prostor, a osobní údaje, které jsou shromažďovány z jiných zdrojů, jako jsou veřejné korporátní stránky.
 
Osobní údaje, které nám poskytujete jsou: 

 • Informace, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy s vámi, například smlouva o nákupu/prodejit
 • Data zadaná na kontaktních formulářích jak na papíře, tak i digitálně
 • Informace poskytnuté během úvodních schůzek (vizitky), událostí, seminářů, atd. 

Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše servery řadu věci. Informace jako:

 • Vaše IP adresa
 • Vaše cookies ID
 • Váš webový prohlížeč
 • Vaše poloha
 • Webové stránky, které navštěvujete na našem webu
 • Reklamy, které si prohlížíte

Kromě toho můžeme také získávat vaše osobní údaje z jiných zdrojů, jako jsou:

 • Osobní údaje, které jsou k dispozici, pokud jste zákazníkem jedné z členů naší skupiny nebo našich partnerů
 • Osobní údaje získané z obchodního rejstříku obchodní komory nebo jiných veřejných registrů
 • Osobní údaje dostupné na veřejných korporátních webových stránkách nebo platformách sociálních sítí. 

Pokud jsou osobní údaje získány z výše uvedených zdrojů, budou zpracovány pouze tehdy, pokud je to povoleno zákonem a odpovídá to účelu, pro který byly tyto informace poskytnuty.


Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje neukládáme déle než je přísně nezbytné pro účely, pro které jsme shromáždili vaše údaje v souladu s legislativou a právními předpisy. Po uplynutí doby skladování budou nepotřebné údaje smazány, pokud nebudeme povinni tyto údaje uchovávat déle pro účely právních postupů.


Do jaké míry sdílíme vaše osobní údaje s ostatními?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, obchodními partnery a dalšími třetími stranami. To děláme vždy v souladu s platnými právními předpisy. Třetí strany obdrží vaše data pouze pokud to je nezbytné k uzavření dohody, nebo ke splnění zákonné povinnosti. Uzavíráme smlouvy s organizacemi, které naším jménem zpracovávají vaše údaje, abychom zajistili stejnou úroveň zabezpečení a diskrétnosti vašich údajů. Za tyto procesní operace bereme plnou zodpovědnost.


Převod dat mimo EHP (Evropský hospodářský prostor)?

Někdy je nutné převést vaše osobní údaje ke třetím stranám, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), například v souvislosti s uzavřením dohody dceřiné společnosti působící mimo EHP. Podle obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) mohou být osobní údaje předány stranám mimo EHP pouze pokud je zaručena vhodná úroveň ochrany údajů, nebo pokud existuje výjimka pro jejich sdílení.


Automatizovaná rozhodnutí

Automatizovaná rozhodnutí jsou rozhodnutí o vás, která jsou prováděna počítači a nikoli lidmi. Může pro vás takové rozhodnutí mít právní důsledky? Nebo vás to může nepříznivě ovlivnit? V takovém případě nebudou taková automatizovaná rozhodnutí o vás přijímána.
Automatizovaná rozhodnutí můžeme přijímat pouze v případě, že jsme se na tom společně domluvili, pokud to zákon povoluje, nebo pokud k tomu udělíte souhlas. V těchto situacích se můžete vždy obrátit na někoho z naší společnosti a navíc máte právo vznést námitku. To lze provést zasláním e-mailu na info@ubbink.nl
 
Nečiníme žádná plně automatizovaná rozhodnutí, která by pro vás mohla mít důsledky, nebo vás mohla nepříznivě ovlivnit.


Vaše práva

GDPR vám mimo jiné dává možnost nahlédnout do osobních údajů, které o vás uchováváme, možnost jejich vymazání, opravu, nebo doplnění. Máte také právo požadovat po nás omezení zpracování vašich dat, nebo proti tomu vznést námitku. A nakonec také v souvislosti s přenositelnosti dat máte právo po nás požadovat osobní údaje, které o vás uchováváme.


Přístup k jiným webovým stránkám prostřednictvím odkazu

Když navštívíte naše webové stránky, najdete zde pro vaše pohodlí a informační účely také odkazy na další webové stránky. Tyto webové stránky nemusí být spravovány námi a mohou mít vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli tato prohlášení. Pochopíte, jak jsou vaše osobní údaje používány na dané webové stránce. Nejsme zodpovědní za obsah, používání a zásady ochrany údajů webových stránek, které nevlastníme tím pádem také ani nespravujeme.


Jak chráníme vaše osobní údaje

Uznáváme naši zodpovědnost za ochranu vámi svěřených osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. K ochraně vašich osobních údajů používáme různé bezpečnostní technologie a organizační procesy. Máme například systémy správy přístupu a používáme firewally a zabezpečené servery. Kromě toho kódujeme určité typy dat jako jsou finanční informace a další citlivá data.


Kdo je zodpovědný za ochranu vašich údajů?

Ubbink B.V - Verhuellweg 9 - 6984AA Doesburg, Nizozemsko, Telefon: +31 (0) 313-480200 odpovídá za zpracování dat jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Pošlete nám e-mail na adresu info@ubbink.nl a my vám rádi pomůžeme. V případě stížností týkajících se zpracování osobních údajů se s vámi rádi podíváme na nové řešení. Pokud se nám společně nepodaří dosáhnout dohody, máte právo podat stížnost garantovi za ochranu osobních údajů podle právních předpisů o ochraně údajů.


Změny

Vývoj týkající se osobních údajů je dynamický a může se změnit jaká data ukládáme a co se s těmito daty děje. Změnit se mohou i předpisy. V takovém případě bude toto prohlášení o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplněno. Proto vás vybízíme k pravidelné kontrole tohoto prohlášení. Na našich webových stránkách vás také průběžně informujeme o zásadních změnách. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vstoupilo v platnost dne 26. srpna 2020.