Prohlášení o dodržování směrnice RoHS & REACH

Stáhněte si zde PDF s prohlášením o dodržování směrnice RoHS & REACH.


Prohlášení o dodržování směrnice RoHS

Ubbink je plně odhodlán podporovat jak směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS2), tak směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Všechny produkty společnosti Ubbink jsou v souladu s evropskou směrnicí 2011/65/EU (ROHS2) včetně nejnovějších dodatků a nesou označení ROHS2.

Dodatek přílohy II, ze dne 31. března 2015, navíc omezuje použití DEHP, BBP, DBP a DIBP v elektrických a elektronických zařízeních s platnou účinností od 22. července 2019. Maximální hodnoty koncentrace jsou následující:
 
SubstanceRoHS Limit by WeightRoHS Limit by % (PPM)
Lead and its compounds (PB)1000mg/kg0.1% (1000 PPM)
Mercury (Hg)1000mg/kg0.1% (1000 PPM)
Hexavalent Chromium1000mg/kg0.1% (1000 PPM)
Cadmium (CD)100mg/kg0.01% (100 PPM)
Polybrominated Biphenyls (PBB)1000mg/kg0.1% (1000 PPM)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)1000mg/kg0.1% (1000 PPM)
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)1000mg/kg0.1% (1000 PPM)
Butyl benzyl phthalate (BBP)1000mg/kg0.1% (1000 PPM)
Dibutyl phthalate (DBP)1000mg/kg0.1% (1000 PPM)
Diisobutyl phthalate (DIBP)1000mg/kg0.1% (1000 PPM)


Stáhněte si prohlášení o shodě RoHS.

Prohlášení o dodržování směrnice REACH

Tímto prohlašujeme, že díly vyrobené společností Ubbink BV plně vyhovují souvisejícím požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).
  1. Podle struktury nařízení REACH je společnost Ubbink producentem "PŘEDMĚTŮ" pro své zákazníky v EU (podle pokynů agentury ECHA pro výrobky se elektronické součástky považují za předměty). Nevyrábíme "látky" nebo "přípravky" a naše výrobky neobnášejí "záměrné uvolňování látek". V návaznosti na výše zmíněné nepředvídáme nutnost k registraci, nebo předběžné registraci pro autorizaci produktů, které dodáváme.
  2. V souvislosti na požadavky směrnice REACH, článku 33: Povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech, prohlašujeme, že kromě poznámky 1, žádná látka ze seznamu SVHC (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení)s oprávněním současné vydaným ECHA do 27. června 2018, není přítomná v produktech společnosti Ubbink.
  3. Jako navazující uživatel budeme dodržovat povinnosti a požadujeme od našich dodavatelů, aby zajistili, že všechny používané chemické látky jsou registrovány v databázi REACH. Abychom udrželi vysokou úroveň bezpečnosti produktů, budeme kontrolovat implementaci směrnice REACH u našich dodavatelů. Budeme také pozorně sledovat aktualizace seznamu SVHC nařízení REACH (viz poznámka č.2) a budeme také kontrolovat, zda naše výrobky neobsahují látky uvedené na seznamu látek podléhajících omezení podle nařízení REACH (viz poznámka č.3).

Poznámka č.1
Série olověných střešních tašek obsahuje více než 0,1% olova (EC č. 231-100-4 / CAS č. (EC seznam) 7439-92-1). Informace o bezpečném zacházení olověnými výrobky naleznete na www.centrotherm.com.

Poznámka č.
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Poznámka č.3
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach