Juridische kennisgeving

Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van onze website. Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de website. Lees ze aandachtig door. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden of de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verwijzingen naar "wij", "ons", "onze" en Ubbink verwijzen naar Ubbink NV. Ubbink NV, een naamloze vennootschap, geregistreerd bij het Handelregister Gent met nummer 105503, met als geregistreerd adres Jan Samijnstraat 9, 9050 Gent.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken in alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Ubbink of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar.
U kunt deze website en de informatie erop lezen en kopieën maken voor uw eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door de informatie af te drukken of op te slaan. U mag geen ander gebruik maken van deze website of de informatie erop zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ubbink. Dit omvat de opslag of reproductie van deze website of delen van deze website op een externe internetsite of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetsite.


Aansprakelijkheid

We doen redelijke inspanningen om de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website te waarborgen. We bieden deze website echter alleen ter informatie aan en u bezoekt deze website op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid als de informatie op de website onjuist of onvolledig is of als ze onbeschikbaar zou zijn. We kunnen ook niet garanderen dat de website of de servers die worden gebruikt om deze te hosten, vrij zijn van virussen.
Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere gelinkte website. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, op enige wijze veroorzaakt door of voortvloeiend uit acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website; uw onvermogen om toegang te krijgen tot de website; en eventuele onjuiste, onvolledige of verouderde informatie.


Links

Deze website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dit betekent niet dat we verbonden zijn met deze andere websites en we zijn er niet verantwoordelijk voor, inclusief de informatie die erop staat.


Informatie die u verstrekt

Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van Ubbink en kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, gedrukte publicatie, uitzending en online publicatie. Bovendien mogen we alle ideeën, kunstwerken, uitvindingen, ontwikkelingen, suggesties of concepten die deel uitmaken van de communicatie die u naar deze website stuurt, voor welk doel dan ook vrij gebruiken zonder enige vergoeding aan u te betalen. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met onze Privacyverklaring behandeld.
Door informatie in te dienen, garandeert u dat u de eigenaar bent van de informatie en dat het gebruik door Ubbink geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij of anderszins inbreuk maakt op enige toepasselijke wetgeving. Ubbink is niet verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.


Toepasselijk recht

Belgisch recht is van toepassing op het gebruik van de Ubbink-website. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gent.

In geval van verschillen tussen de vertaalde versie en de originele Engelse versie van deze tekst, is uitsluitend de Engelse versie juridisch bindend.