Juridische kennisgeving

Privacyverklaring

Ubbink NV, Jan Samijnstraat 9, 9050 Gentbrugge ('hierna “wij” “ons” of “onze”’) hecht eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. Deze Privacyverklaring informeert u hierover. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen, waaronder klanten, bezoekers van onze website, ontvangers van nieuwsbrieven, van wie wij de persoonlijke gegevens verwerken, met uitzondering van de personen werkzaam binnen ons bedrijf.

Wij vragen u om uw persoonlijke gegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
 • het uitvoeren van een overeenkomst zoals de levering van producten en diensten
  Indien u een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, zal men u in ieder geval om uw contactgegevens vragen. Andere persoonlijke gegevens kunnen ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Verder kan men de gegevens gebruiken voor de facturatie van de geleverde goederen of diensten. 

 • het onderhouden van contact met u (klantbeheer)
  Uw contactgegevens worden bewaard in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, productinformatie, updates, uitnodigingen voor evenementen, seminaries en informatie die u bij ons hebt opgevraagd.

 • het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten over producten of diensten, en om te informeren over de status ervan

 • het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het voeren van gerichte marketingcampagnes
  Wij willen u voorzien van informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren we de bij ons beschikbare persoonlijke gegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn om informatie te verstrekken of om contact met u op te nemen. Bij marketingcampagnes verwerken wij geen bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel willen aanmaken, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien gewenst kan u die toestemming op een later tijdstip altijd intrekken.

 • het verbeteren en beveiligen van onze website en IT-systemen

 • het creëren van gebruikersstatistieken 
  Wij verzamelen gebruikersstatistieken van onze website om beeld te krijgen van bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website bekeken worden en 'klikgedrag'. Dit zijn generieke rapportages die geen informatie over individuele personen bevatten. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

 • toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging 
  Indien u ons bedrijfspand bezoekt, noteren wij uw naam. Ook worden er camerabeelden gemaakt buiten en in ons bedrijfspand. Dit is noodzakelijk om te weten wie zich in het gebouw bevindt bij noodgevallen en om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot het gebouw.

 • gebruik van ons wifinetwerk
  Indien u ons bedrijfspand bezoekt kan het zijn dat u gebruik maakt van ons wifinetwerk. Wanneer u aanmeldt op ons wifinetwerk worden er automatisch verbindingsgegevens verzameld, zoals het identificatienummer van het apparaat (MAC-adres). Deze informatie wordt doorgaans na een jaar verwijderd en wordt enkel gebruikt om misbruik te voorkomen. Mochten er zich illegale activiteiten voordoen vanuit ons wifinetwerk kunnen wij de toegang tot het netwerk blokkeren voor dit apparaat.

 • het nakomen van voor ons geldende wettelijke verplichtingen 
  Over het algemeen verwerken wij uw persoonlijke gegevens enkel voor de doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd. Wanneer wij uw gegevens voor andere (nauw verwante) doeleinden gebruiken worden bijkomende maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens:
 • omdat we ze nodig hebben voor de invoering ervan in of voor de uitvoering van de overeenkomst met u 
 • omdat we wettelijk verplicht zijn dat te doen
 • met uw toestemming
 • of omdat wij (of derden) er een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Indien wij uw toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u die toestemming hebt verleend, dan hebt u ook altijd het recht om deze weer in te trekken. 
Indien wij persoonlijke gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.
Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen voor promoties en evenementen. Wij verwerken geen bijzondere persoonlijke gegevens van u bij deze marketingcampagnes.
Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel willen aanmaken, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen.


Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken persoonlijke gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonlijke gegevens verzameld tijdens uw bezoek aan onze website of ons bedrijfspand, en persoonlijke gegevens ontleend uit andere bronnen zoals openbare zakelijke websites.

De persoonlijke gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt zijn de volgende: 
 • informatie die nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een aankoop/verkoopovereenkomst
 • gegevens ingevoerd op contactformulieren, zowel schriftelijk als digitaal
 • informatie verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken (visitekaartjes), evenementen, seminaries, enz. 
Wanneer u onze website bezoekt, houden onze servers bepaalde informatie bij, waaronder:
 • uw IP-adres
 • uw cookie-ID
 • uw webbrowser
 • uw locatie
 • de bezochte webpagina’s op onze website 
 • de advertenties die u bekijkt 
Bijkomend kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verkrijgen uit andere bronnen zoals:
 • persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn indien u klant bent bij een van de groepsbedrijven of partners
 • persoonlijke gegevens verkregen via het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers 
 • persoonlijke gegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke sociale media platformen.
De persoonlijke gegevens verkregen via een van bovenstaande bronnen, zullen wij uitsluitend verwerken indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.


Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld, of om aan de wet- en regelgeving te voldoen.
Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen we de gegevens die we niet langer nodig hebben, tenzij we deze gegevens langer dienen te bewaren in het kader van juridische procedures.


In hoeverre delen wij uw persoonlijke gegevens met anderen?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners, zakenpartners en andere derde partijen. We doen dit altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

We verstrekken uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een verwerkersovereenkomst met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking ervan. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerking.


Doorgifte buiten de EER (Europese Economische Ruimte)? 

Het kan soms nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld in verband met de uitvoering van een overeenkomst door onze groepsbedrijven gevestigd buiten de EER.
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonlijke gegevens uitsluitend doorgegeven worden aan partijen buiten de EER indien een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd of indien een specifieke afwijking van toepassing is.


Geautomatiseerde beslissingen

Geautomatiseerde beslissingen zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers en niet door mensen. Heeft een dergelijke beslissing juridische gevolgen voor u? Of kan u daar last van ondervinden? Wanneer dat het geval is, mogen we geen enkele geautomatiseerde beslissing over u nemen. 
We mogen uitsluitend geautomatiseerde beslissingen nemen indien wij daarover met u een overeenkomst hebben gesloten, indien de wetgeving het toelaat of indien u ons daarvoor de toestemming geeft. In die situaties kunt u altijd iemand van ons bedrijf consulteren. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info.bouw@ubbink.be.

Wij maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde beslissingen die voor u gevolgen hebben of waar u last van kunt ondervinden.


Uw rechten

De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren in te kijken, te vragen om deze te verwijderen of aan te geven dat u deze informatie wil corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht een beperking van de verwerking ervan te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte hebt u het recht om de door ons bewaarde persoonlijke gegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.


Links naar andere websites

Wanneer u onze website bezoekt, komt u voor uw gemak en voor informatiedoeleinden links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet door ons beheerd en beschikken mogelijks over hun eigen privacyverklaring. We raden u aan om deze privacyverklaring te lezen zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en het gegevensbeschermingsbeleid van de websites die niet onze eigendom zijn en dus niet onder ons beheer vallen.


Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

We erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de ons door u toevertrouwde persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. We maken gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij beschikken bijvoorbeeld over beheersystemen en maken gebruik van firewalls en beveiligde servers. Bovendien coderen we bepaalde gegevenstypes zoals financiële en andere gevoelige gegevens.


Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens?

Ubbink NV, Jan Samijnstraat 9, 9050 Gentbrugge, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Indien u om het even welke vraag hebt over deze privacyverklaring, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons. Stuur een e-mail naar info.bouw@ubbink.be en wij helpen u graag verder.

Ook als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens helpen wij u graag om samen tot een oplossing te komen. Mochten we niet tot een oplossing komen dan heeft u, overeenkomstig de privacywetgeving, het recht om een klacht neer te leggen bij de privacy toezichthouder “Privacy Commissie”.


Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en er kunnen dan ook veranderingen optreden in de persoonlijke gegevens die we van u vragen en in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Ook de regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we deze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Daarom vragen wij u om de privacyverklaring regelmatig te checken zodat u geïnformeerd blijft. Belangrijke wijzigingen zullen wij ook via onze website kenbaar maken.

In geval van verschillen tussen de vertaalde versie en de originele Engelse versie van deze tekst, is uitsluitend de Engelse versie juridisch bindend.

Deze privacyverklaring werd van kracht op 21/09/2020.