Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) hebben betrekking op de toegang tot en uw gebruik van de website van Ubbink B.V. (de “Website”), alsmede op het gebruik van de door u opgevraagde brochures, checklists, configuratoren, kennisdocumenten, kostenvergelijkingen, leveringsprogramma,  nieuwsbrieven en whitepapers, (“Kennisdocumenten”).  De informatie, software, documentatie, producten, diensten en het materiaal op de Website en in de Kennisdocumenten, hierna gezamenlijk te noemen:  (“Content”). Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de Website en/of Kennisdocumenten te gebruiken.

Gebruik van de Website en/of Kennisdocumenten

Content van de Website en/of Kennisdocumenten dient enkel algemene doeleinden. Door de Website en/of Kennisdocumenten te gebruiken gaat u zonder voorbehoud en beperkingen akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, mag u de Website en/of Kennisdocumenten niet gebruiken.

Ubbink behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en om het even welke reden, de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Indien u de Website en\of Kennisdocumenten en alle bijhorende diensten blijft gebruiken, aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, alle wijzigingen die in deze Gebruikersvoorwaarden aangebracht zijn.

Aansprakelijkheid

Ubbink zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Content juist is op het moment dat die op de Website en /of in de Kennisdocumenten wordt geplaatst. Het is evenwel zo dat de Content op een “as is”-basis wordt verstrekt. De Content kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Ubbink staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Ubbink is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website, zouden voorkomen. Ubbink houdt documenten zoveel mogelijk up-to-date, maar toch kan de informatie soms verouderd zijn. De Kennisdocumenten   zijn algemeen en informatief van aard en wij adviseren bij een specifiek project altijd professioneel advies in te winnen. Uw toegang tot het gebruik van de Website en/of Kennisdocumenten en tot de Content, gebeurt op uw eigen risico. U bent verantwoordelijk voor a) de verificatie van de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Content, en b) het nemen van alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat de inhoud die u via de Website verkrijgt, vrij is van virussen.

Ubbink wijst elke garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, van de hand, met inbegrip van garantie van eigendom, van niet-schending van de rechten van derden, van verkoopbaarheid en van geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zullen Ubbink, haar verbonden vennootschappen en filialen, en haar respectievelijke functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, informatieverstrekkers, en licentiehouders en hun respectievelijke erfgenamen en rechtverkrijgenden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, compensatoire schade, gevolgschade of andere schade dan wel schadevergoedingen, zelfs als het/die op de hoogte werd(en) gebracht van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten die in de Website/ Kennisdocumenten vervat zitten, behoren toe aan Ubbink. Alle overige intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ubbink de op en via de Website en/of Kennisdocumenten aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

Links naar websites van derden

De Website kan geregeld hypertekstlinks bevatten naar websites van derden. Ubbink kan niet aansprakelijk worden gesteld en wijst elke aansprakelijkheid van de hand wat betreft om het even welke informatie of opinie op dergelijke websites. Daar Ubbink geen controle heeft over dergelijke websites en de inhoud daarvan zonder kennisgeving kan worden gewijzigd, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de Website om ervoor te zorgen dat elke informatie waartoe hij of zij toegang krijgt, en de software die van die website wordt gedownload, vrij is van virussen of elk ander element dat schade kan berokkenen. Ubbink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft verlies, schade, kosten of het inroepen van aansprakelijkheid ingevolge dergelijk gedownload materiaal.

Adviezen via Website en/of Kennisdocumenten

Indien er via de website en/of de Kennisdocumenten rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Ubbink hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Persoonsgegevens

Wanneer u van bepaalde diensten of informatie op de Website en/of Kennisdocumenten wilt gebruik maken, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen. Alle persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld moeten juist, actueel en volledig zijn. U erkent en aanvaardt dat al uw persoonlijke gegevens door Ubbink mogen worden verzameld, bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring.

Scheidbaarheid

Als een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in om het even welk opzicht onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, mag dit geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de overige bepalingen. In een dergelijk geval zullen de partijen de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van de originele bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht, zonder rekening te houden met de beginselen van tegenstrijdige wettelijke bepalingen. Elk geschil dat uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden voortvloeit, zal exclusief in een bevoegde rechtbank in Arnhem worden beslecht.