RoHS en REACH verklaring

ROHS verklaring

Ubbink houdt zich zowel aan de Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS II) als de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Alle Ubbink-producten voldoen aan de Europese Richtlijn 2011/65/EU (RoHS II) inclusief de laatste wijzigingen en zijn voorzien van de RoHS II-markering.

De wijziging van bijlage II bij de Richtlijn 2011/65/EU, gedateerd 31 maart 2015, beperkt bovendien het gebruik van DEHP, BBP, DBP en DIBP in elektrische en elektronische apparatuur en is van kracht per 22 juli 2019. De maximale concentratiewaarden zijn als volgt:

SubstanceRoHS Limit by WeightRoHS Limit by % (PPM)
Lead and its compounds (PB)1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 
Mercury (Hg)1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 
Hexavalent Chromium1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 
Cadmium (CD)100mg/kg0.01% (100 PPM) 
Polybrominated Biphenyls (PBB)1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 
Butyl benzyl phthalate (BBP)1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 
Dibutyl phthalate (DBP)1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 
Diisobutyl phthalate (DIBP)1000mg/kg0.1% (1000 PPM) 


REACH verklaring

We verklaren hiermee dat onderdelen vervaardigd door Ubbink BV volledig overeenstemmen met de gerelateerde vereisten van de Europese Richtlijn (EC) 1907/2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (REACH).

  1. Binnen de structuur van de REACH richtlijnen is Ubbink een fabrikant van “ARTIKELEN” voor onze EU klanten (conform de ECHA definitie van artikelen zullen elektronische componenten worden beschouwd als artikelen). We vervaardigen geen “substanties” of “preparaten” en onze artikelen leiden niet tot het “opzettelijk vrijkomen van stoffen”. Daarom verwachten we geen registratie of pre-registratie of autorisatie-vereisten voor de door ons geleverde producten.
  2. Betreffende de vereisten van Artikel 33 van de REACH Verplichting tot communiceren van informatie over stoffen in artikelen verklaren we dat met uitzondering van voetnoot 1, geen van de SVHCs (de Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen) zoals door ECHA vrijgegeven voor autorisatie tot 27 juni 2018, aanwezig is in Ubbink producten.
  3. Als downstream-gebruiker voldoen we aan de verplichtingen en we vragen onze leveranciers om zeker te stellen dat alle chemische stoffen zijn geregistreerd in de REACH database. Om onze hoge standaard van productveiligheid te handhaven zullen we de implementatie van REACH door onze leveranciers controleren. Ook zullen we het updaten van de REACH SVHC lijst (zie voetnoot 2) nauwgezet monitoren. Tevens zullen we controleren of onze producten stoffen van de REACH Restricted Substance lijst bevatten (zie voetnoot 3).


Voetnoot 1
De serie loodpannen bevat meer dan 0,1% lood (EC Nr. 231-100-4 / CAS Nr. (EC Listing) 7439-92-1). Informatie over het veilig werken met lood vindt u op www.ubbink.nl.

Voetnoot 2
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Voetnoot 3
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach