Veelgestelde vragen

Wkb

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag dan aan ons!

Bij Ubbink advies en WKB START ontvangt u standaard 2 jaar productgarantie. Bij WKB CHECK en WKB COMPLEET ontvangt u 15 jaar productgarantie, met uitzondering van rookgasafvoer, hierop ontvangt u 10 jaar productgarantie.

Voor ieder onderdeel van een bouwwerk zijn kwaliteitseisen opgesteld. Het kan dus per bouwwerk enorm verschillen aan welke eisen je precies moet voldoen. Dat kan al snel een complex verhaal worden, maar gelukkig zijn er handige tools die je daarbij kunnen helpen. Wkb-checklist.nl is zo een tool. Je kan daarmee eenvoudig en snel een overzicht creëren van alle checklists waar je als aannemer of installateur mee te maken krijgt. Meerdere kwaliteitsborgers hebben Wkb-checklist.nl al positief beoordeeld als Wkb-proof kwaliteitsbewijs. En een groot voordeel ten op zichte van andere tools: je kan gratis gebruik maken van Wkb-checklist.nl!

Bij de vergunningsaanvraag moet de opdrachtgever bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of particuliere opdrachtgever - aangeven wie de kwaliteitsborger is en welk toetsingsinstrument gehanteerd wordt. Wil je als aannemer adviezen laten valideren dan kan dat al in de planningsfase. Ubbink biedt hiervoor WKB START aan.

Ja, de kwaliteitsborger is onafhankelijk. Hij bewaakt namens de opdrachtgever het bouwproces en de uitvoering. Wettelijk is bepaald dat de kwaliteitsborger op geen enkele manier betrokken mag zijn bij het bouwproces dat hij toetst. De kwaliteitsborger kan door de opdrachtgever ingeschakeld worden, maar ook door de aannemer of architect. Ook dan geldt dat de kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij het bouwproject of het ontwerpplan.

Ja, dat kan. En, het zal in de praktijk ook gebeuren. De WKB SERVICES zorgen ervoor dat jij een Wkb-dossier kan opbouwen. Wij helpen je daarbij tegen een aantrekkelijke prijs. Wil je alleen advies inwinnen, dan staan we als altijd voor je klaar. Ons advies is gratis. Je betaalt uitsluitend als je gebruikmaakt van de toetsing van het advies (WKB START), de controle op de bouwplaats (WKB CHECK) en de controle bij oplevering (WKB COMPLEET). Voor deze toetsing kan je een andere kwaliteitsborger inschakelen. Deze moet onafhankelijk zijn en werken met een goedgekeurd toetsingsinstrument. Daarnaast kan de kwaliteitsborger die door de opdrachtgever is aangesteld met een ander instrument werken dan PlanGarant. Deze kwaliteitsborger zal jou vragen om documentatie, deze informatie controleren, je werkzaamheden op de bouwplaats inspecteren en bij ingebruikname van het gebouw de systemen testen. Deze informatie verwerkt de kwaliteitsborger in het opleverdossier.

Een volledig opleverdossier bevat de rapportages van de kwaliteitsborger, de tekeningen, berekeningen van het bouwwerk en de installaties én een beschrijving van de toegepaste materialen, installaties, en de gebruiksfuncties van het bouwwerk. Daarnaast moeten installateurs en bouwers informatie aanleveren die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Het is dus van belang om alles goed te documenteren, certificaten zijn daar onderdeel van.

De Wkb is in 2024 ingevoerd, maar in essentie verandert de wet niet de bouwpraktijk. De grootste veranderingen hebben betrekking op het toezicht en de aansprakelijkheid. Ook nu moet er gebouwd worden volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Ook nu moet je kwaliteit leveren. Daarnaast: iedereen wil faalkosten voorkomen. Ubbink adviseert en begeleidt je, zodat jij de kwaliteit aan kunt tonen en faalkosten kunt vermijden. De periode tot 2024 is bovendien een mooie tijd om ervaring op te doen met de Wkb. En je te onderscheiden. Dat doe je door adviezen en plannen te documenteren en je werkzaamheden te laten toetsen. Zo wordt het bouwproces inzichtelijk en raak jij thuis in de Wkb. Wij waarderen de stappen die jij zet en geven je een langere garantietermijn op de oplossingen van Ubbink.

Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moeten ook installatiebedrijven nu kunnen aantonen dat hun werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de eisen in het Bbl (de nieuwe naam voor het Bouwbesluit). Voor veel organisaties en werknemers is dat even schakelen. Er is betere afstemming en samenwerking nodig. Maar met de juiste informatie en ondersteuning is dat geen enkel probleem. Daarom zijn we vanuit Ubbink speciaal voor deze transitie de website www.wkb-checklist.nl gestart. Deze website biedt alle aannemers (dus ook de installateur) handvatten om de kwaliteit van hun werkzaamheden aan te tonen.

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking voor bouwwerken met een laag risicoprofiel. Je kunt echter al eerder gevraagd worden om te werken volgens de nieuwe wetgeving. 10% van de bouwwerken in gevolgklasse 1 dienen tot januari 2024 als proefproject.

Vanaf 2024 geldt de Wkb voor bouwwerken met een laag risicoprofiel (gevolgklasse 1). Dit zijn onder andere woonhuizen, vergunningsplichtige verbouwingen en kleine bedrijfspanden. De verwachting is dat voor grotere en meer risicovolle bouwwerken de Wkb in 2025 in werking treedt. Let op! Ondanks dat de Wkb in eerste instantie alleen een andere werkwijze betekent voor eenvoudige gebouwen, gaat de verandering van de aansprakelijkheid vanaf 2024 voor alle bouwwerken gelden.

Vooruitlopend op de officiële ingangsdatum van de Wkb, start Ubbink met WKB SERVICES. Dit zijn extra (betaalde) services voor aannemers en installateurs die jou in staat stellen een dossier op te bouwen en te voldoen aan de Wkb-eisen. De adviezen - die onderdeel zijn van de geboden services - worden gecontroleerd door PlanGarant. PlanGarant is een onafhankelijke kwaliteitsborger, gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouwprojecten. PlanGarant voert – indien gewenst - ook inspecties uit op de bouwplaats en een opleverinspectie waardoor je een compleet Wkb-dossier kunt overhandigen.

De Wkb gaat op 1 januari 2024 van start. Vanaf dat moment zal de wet gelden voor relatief eenvoudige constructies, zoals eengezinswoningen. Zo kunnen organisaties in de bouw en gemeenten laagdrempelig leren werken met de nieuwe wet. Als alles goed gaat, zal de Wkb in 2025 ingaan voor alle bouwwerken.

De Wkb benadrukt de verantwoordelijkheid van aannemers om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren. Wanneer er bouwfouten worden ontdekt, kunnen klanten van de aannemer eisen dat ze gerepareerd worden. Dat geldt ook als de bouwfouten pas later aan het licht komen. Aannemers worden ook verplicht om klanten te laten weten hoe ze zijn verzekerd tegen faillissement en schaderisico's. Doordat de kwaliteit van de bouwwerken constant wordt bewaakt door onafhankelijke kwaliteitsborgers, zullen aannemers minder snel voor vervelende verrassingen komen te staan na de oplevering. Maar dan moeten wel alle stappen van het bouwproces goed worden gedocumenteerd, zodat je laat zien dat je voldoet aan de Wkb.

Niet alleen aannemers, maar ook installatiebedrijven moeten door de Wkb strikter aan kunnen tonen dat ze voldoen aan kwaliteitseisen. De werkzaamheden van installateurs moeten uitgevoerd worden volgens de eisen uit het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving, de nieuwe naam voor het Bouwbesluit). In de praktijk betekent dat dat zij alles wat ze doen moeten documenteren en bij ieder onderdeel foto’s toevoegen.

De Wkb zorgt voor meer toezicht en controle in de bouwsector. De inzet van onafhankelijke controleurs (kwaliteitsborgers) moet ervoor zorgen dat er minder fouten worden gemaakt. Deze controleurs kijken of gebouwen voldoen aan wettelijk vastgelegde technische eisen en dat doen zij in elke fase van de bouw: bij het ontwerpen, tijdens de bouw en na de oplevering. Enerzijds is dat natuurlijk goed om de kwaliteit van constructies te garanderen, anderzijds zorgt het voor een verlaging van de kosten voor het herstellen van bouwfouten en gebreken. De Wkb moet ervoor zorgen dat er minder vaak sprake is van bijvoorbeeld constructiefouten, slecht werkende ventilatie of onvoldoende brandveiligheid.

Eenvoudig gezegd ziet de kwaliteitsborger erop toe dat de opdrachtgever (klant) het gebouw krijgt dat hem is beloofd. Om dat te waarborgen is hij bij alle stappen van het bouwproces betrokken. De kwaliteitsborger toetst en controleert tekeningen en adviesrapporten. Tijdens de bouw houdt hij toezicht op de kwaliteit. En, bij oplevering, verklaart hij dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen.

Aannemers moeten volgens de Wkb hun opdrachtgevers uitgebreid inzicht geven in de uitgevoerde werkzaamheden. Dit doen ze met het consumenten opleverdossier. Daarin moeten in ieder geval de volgende zaken voorkomen:
  • Bewijzen dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals foto’s.
  • Beschrijven welke materialen zijn gebruikt en op welke manier ze zijn gebruikt. Daarvoor kan worden gerefereerd aan verwerkingsvoorschriften.
  • Als er wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de originele bouwovereenkomst, moet dat schriftelijk zijn vastgelegd en inzichtelijk zijn in revisietekeningen.
  • Tekeningen en berekeningen van het bouwwerk en alle afzonderlijke installaties.
  • Gegevens over het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Ubbink advies is gratis. WKB START kost € 100,00. De kosten voor WKB CHECK en WKB COMPLEET worden op basis van de aanvraag bepaald. Het is onder andere afhankelijk van de grootte van het project.

De rol van de gemeente wordt kleiner bij eenvoudige bouwwerken. De gemeente verleent wel de vergunning, maar houdt geen toezicht op de bouw. Het technische toezicht wordt een taak van de kwaliteitsborger. Wel controleert de gemeente of de bouwplannen voldoen aan het bestemmingsplan en de welstandseisen. Bij de gereedmelding van het bouwwerk ontvangt de gemeente van de opdrachtgever het opleverdossier inclusief de verklaring van de kwaliteitsborger. De gemeente toetst vervolgens of aan de formaliteiten is voldaan.

Ja en nee. De Wkb regelt het toezicht op de bouwkwaliteit met als doel dat de opdrachtgever de kwaliteit krijgt die hij/zij mag verwachten. De eisen die aan materialen worden gesteld (bijvoorbeeld t.a.v. brandveiligheid) zijn in andere wetgeving en normeringen opgenomen. Denk aan CE-markering, KOMO, NEN, NPR en BRL. Zoals het straks geregeld is, ziet de Wkb er strenger op toe dat volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt gebouwd, hierin wordt verwezen naar bijvoorbeeld de NEN-eisen. Dus ja, er worden eisen gesteld aan de materialen zoals dat nu ook al het geval is, maar deze eisen zijn opgenomen in andere wetgeving en worden in de Wkb niet nader gespecificeerd.

Een volledig opleverdossier bevat de rapportages van de kwaliteitsborger, de tekeningen, berekeningen van het bouwwerk en de installaties én een beschrijving van de toegepaste materialen, installaties, en de gebruiksfuncties van het bouwwerk. Daarnaast moeten installateurs en bouwers informatie aanleveren die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Het is dus van belang om alles goed te documenteren, certificaten zijn daar onderdeel van.
Kom in contact!

Heb je vragen of zoek je een oplossing voor een specifieke toepassing? Neem dan contact op met het Ubbink Adviesteam. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Neem contact op